Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1) Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen "kupní smlouva"), smlouvy o poskytnutí poradenství (dále jen "smlouva o poradenství"), smlouvy o účasti v programu (dále jen "smlouva o účasti v programu") , nebo na základě smlouvy o účasti v online programu (dále jen "smlouva o účasti v online programu") uzavírané mezi poskytovatelkou a klientem. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.

2) Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je

Růžena Kodýtková (Seha Ahes)

IČO: 02504171

Nejsem plátce DPH

Na Čiháku 298, Nepomuk 3, 335 03

e-mail: seha.ahes.therapy@gmail.com

tel.: +420 775 875 894

(dále jen "poskytovatelka")

3) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

4) Při objednávání nebo rezervaci služeb nebo on-line produktů je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem při objednávání nebo rezervaci služeb nebo on-line produktů jsou poskytovatelkou považovány za správné.

5) Poskytovatelka není plátcem DPH.

6) Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK).

7) Náklady vzniklé klientovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle těchto obchodních podmínek (zejména náklady na internetové připojení) nese klient.

8) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.

9) Případné chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky je poskytovatelka oprávněna opravit na základě e-mailové komunikace.

10) Klient je osoba, která s poskytovatelkou uzavře smlouvu dle těchto obchodních podmínek nebo s ní jinak jedná bez rozdílu, zda jde o spotřebitele nebo podnikatele.

11) Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

12) Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

13) Poskytovatelka si vyhrazuje právo odmítnout objednávku klienta, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednanou službu nebo produkt.

14) Odesláním objednávky klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy, smlouvy o poskytnutí poradenství nebo smlouvy o členství.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi poradenství a/nebo poskytnout klientovi produkt a/nebo zajistit poskytované členství a závazek klienta uhradit za požadovaný produkt nebo službu odměnu.

Poradenství - Světelná terapie, Odpovědi od Světla, Spirituální konzultace, nebo Světelná očista.  

1) Poradenstvím se rozumí Světelná terapie Sehy Ahes, Odpovědi od Světla, Spirituální konzultace nebo Světelná očista.

2) Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky. Kupní smlouva nabývá účinnosti okamžikem uhrazením platby.

3) Kupní cenu lze uhradit prostřednictvím on-line platby.

​4) Poskytovatelka nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji klienta, neboť ty jsou závislé na celkové práci klienta v oblasti duševního rozvoje. Poskytovatelka taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím produktu klientem.

5) Světelná terapie Sehy Ahes, Odpovědi od Světla, Spirituální konzultace nebo Světelná očista nenahrazují odbornou zdravotní a lékařskou péči, medikaci nebo psychoterapii či psychofarmaka a poskytovatelka se zříká jakékoliv zodpovědnosti.

6) Klient podstupuje jakékoliv poradenství poskytovatelky ze své svobodné vůle a na vlastní zodpovědnost a je si vědom bodů 4 a 5.

III. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) Světelná terapie Sehy Ahes, Odpovědi od Světla, Spirituální konzultace  nebo Světelná očista jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a je jejím majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2) Klient není oprávněn postup při terapii a dílčí metody Světelné terapie , Odpovědí od Světla, Spirituální konzultace nebo Světelné očisty dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

3) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

IV. Práva spotřebitele

1) Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele:

a) Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

b) Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

V. Odstoupení od smlouvy

1) Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy v případech porušení smlouvy podstatným způsobem podle ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále v případech stanovených ve smlouvě nebo v těchto OP.

2) Poskytovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí poskytnutí služby bez udání důvodu.

3) V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem méně než 48 hodin před domluveným termínem konzultace či terapie, je poskytovatel oprávněn ponechat si zálohovou platbu či kompletní úhradu za službu v plné výši jako storno poplatek.

VI. Závěrečná ustanovení

1) Smluvní vztah mezi poskytovatelkou a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem a v případě spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2) Poskytovatelka ani klient si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

3) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

4) Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 26.4. 2023.